Behandeling

“Vrijwel alle eerlijkheid en waarheid in de wereld is afkomstig van kinderen.”

 

Oliver Wendell Holmes

Behandeling geeft verandering
Uw kind groeit in datgene wat nodig is, zoals zelfvertrouwen, weerbaarheid, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en sociale vaardigheid.

Voor elk kind en elke jongere is het belangrijk om sterk en krachtig in de wereld te staan.
Wij bieden behandeling en ondersteuning voor het kind, waarbij de ouder een centrale rol speelt en eventueel ook de leerkracht van het kind.

Versterking van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het leren omgaan met moeilijke situaties zijn doelen die worden bereikt.

Qua behandeling aan kinderen bieden wij individuele therapeutische speltherapie, gesprekstherapieEMDR, cognitieve training en ouder- en leerkrachtbegeleiding. Ook is er aandacht voor Mindfullness (aandacht voor het hier en nu).

Tijdens elke behandeling staat het kind centraal. Er wordt gewerkt vanuit de talenten en de groeimogelijkheden van het kind én vanuit de wensen en mogelijkheden van de ouders. Het doel van de therapie is over het algemeen om een kind en de mensen in zijn omgeving inzicht te geven in gedachten, gevoelens en gedrag zodat hier in verschillende situaties beter mee kan worden omgegaan.

Wij geven therapie vanuit verschillende theoretische kaders: de client gerichte therapie, de beeldcommunicatie, de psychoanalyse en de cognitieve gedragstherapie. Deze verschillende methodieken combineren we tot één unieke behandelmethode, waarbij het kind centraal staat. Bovendien wordt het stepped care model nagestreefd: ‘Korte behandeling als het kan, langere behandeling als het nodig is’.

Therapeutische speltherapie
Spel is de wereld van het kind. In het spel is het kind zichzelf, het laat zichzelf zien en tegelijkertijd leert het kind van spel. Door middel van spel kan het kind moeilijke situaties verwerken, leren zijn emoties te beheersen en anders met situaties om te gaan.

Onze vorm van speltherapie is een behandeling, waarbij het kind in emotioneel opzicht een versnelde rijping doormaakt en waarbij eventuele emotionele disbalans wordt opgeheven.

Speltherapie in combinatie met korte, inzichtgevende gesprekjes is zeer effectief om te groeien naar innerlijke harmonie en te leren sterk en krachtig in het leven te staan.

Gesprekstherapie
Gesprekstherapie wordt vooral bij de oudere kinderen ingezet. Door met hen te praten over hetgeen ze meegemaakt hebben of nóg meemaken, door hen inzicht te geven over hun ervaring, eigen en andermans aandeel en door hen te leren hoe zaken te verwerken worden zij meer krachtig en leren ze beter omgaan met moeilijke situaties.

Cognitieve training 
Bij kinderen van 4 tot 16 jaar kan cognitieve training worden ingezet. De training stimuleert de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft, dit heeft een positieve invloed op het intrinsiek organisatievermogen, waardoor ook de  concentratie en het geheugen (waaronder het automatiseren) wordt verbeterd.

Deze training stimuleert het kind om meer initiatief te nemen en om beter door te zetten, als iets moeilijk is. Hierdoor versterkt het zelfvertrouwen en ontwikkelt het zelfbeeld van een kind zich positief.

 

Ouder- en leerkrachtbegeleiding
Ouders zijn voor hun kinderen enorm belangrijk!
De resultaten van bovengenoemde vormen van behandeling worden dan ook regelmatig met hen geëvalueerd. Deze ouderbegeleiding vindt plaats in de vorm van een aantal gesprekken, waarin ouders ook concrete handvatten krijgen om in te zetten in de thuissituatie. Natuurlijk worden ouders uitgenodigd om ook zelf thema’s aan te dragen, die ze graag besproken zouden hebben of veranderd willen zien.

Het begeleiden van beroepskrachten – zoals leerkrachten – kan zowel telefonisch, op school, als op de praktijk plaatsvinden, waarbij ook ouders aanwezig kunnen zijn. Specifieke handvatten, die direct toepasbaar zijn, worden gegeven, zodat de samenwerking tussen het kind, ouders en leerkrachten wordt geoptimaliseerd.